ข่าวประชาสัมพันธ์

March 26, 2018

กอปศ. ยกร่าง พรบ.การปฐมวัย เน้นเด็กมีความสุขและรู้ศักยภาพตนเอง

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ 12/2561 โดยรองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ทำการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่จัดทำโดยอนุกรรมการเด็กเล็ก ซึ่งมีศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยฯ ได้จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและปัญญาให้สมวัย โดยตระหนักถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เด็กต้องได้รับการพัฒนาให้มีชีวิตที่เป็นสุขตั้งแต่ช่วงปฐมวัยและได้เรียนรู้ว่าตนเองมีศักยภาพด้านใด ในกระบวนการพัฒนาเด็กสำคัญที่สุดในช่วงอายุ 0-2 ขวบ พ่อแม่ควรเลี้ยงบุตรด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการสร้างเสริมเจตนคติทางบวกแก่พ่อแม่ ญาติสนิท และผู้ปกครองดูแล ในเรื่องการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ ต้องมีการเปลี่ยนแนวคิดมุมมองของพ่อแม่และสังคมที่ต้องไม่ให้ความสำคัญกับการสอบและการประเมินผลมากเกินไป เพราะอาจทำให้เด็กเกิดความรู้สึกล้มเหลวและกดดันตั้งแต่ปฐมวัย ส่งผลกระทบทำให้หยุดยั้งพัฒนาการของเด็ก

สาระสำคัญต่างๆ ของ พรบ.การปฐมวัย มีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ
• จากนิยาม “เด็กปฐมวัย” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าแปดปีบริบูรณ์ รวมถึงทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่ปฏิสนธิถึงก่อนคลอด ทำให้ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกหลายฉบับจึงต้องทำการพิจารณาให้ครอบคลุม

• การไม่สอบคัดเลือกเด็กเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย

• การทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ต้องปรับใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาฉบับใหม่

• กลไกการบูรณาการฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย การเชื่อมโยงข้อมูลนับตั้งจุดเริ่มต้นที่กระทรวงสาธารณสุข จนถึงกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะส่งผลถึงกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

• ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทในการดูแลและส่งเสริมการดูแลเด็กปฐมวัย การส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

• หน่วยให้บริการต่างๆ ได้แก่ หน่วยให้บริการทางสาธารณสุข หน่วยบริการทางการศึกษา หน่วยบริการให้สวัสดิการและความคุ้มครองแก่เด็กและครอบครัว

ทั้งนี้ อนุกรรมการเด็กเล็กจะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับไปปรับปรุง พรบ. การปฐมวัยฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและจะนำมาเสนอต่อที่ประชุม กอปศ. เพื่อพิจารณาต่อไป รวมทั้งจะได้การนำไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งในรูปแบบการจัดประชุมและช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และ LINE อีกด้วย


รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานที่ประชุม


ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก