ข่าวประชาสัมพันธ์

May 4, 2018

กอปศ. วางแนวปฏิรูปโครงสร้างแบบกระจายอำนาจ กะทัดรัด ทันสมัยและเรียบง่าย

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ 18/2561 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม และได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาในหลายประเด็น อาทิ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนฯ ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นยังต้องมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ก็ได้มีการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่มีความคืบหน้าดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้กล่าวว่าขอให้มองว่าการปฏิรูปโครงสร้างฯ ไม่ใช่เป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ แต่การปฏิรูปโครงสร้างฯ เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลากหลายเครื่องมือที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2) กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ และ 3) อาจารย์และครูผู้สอนมีคุณภาพ

การปฏิรูปโครงสร้าง ฯ ไม่ได้จำกัดเฉพาะโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โดยใช้หลักการและแนวทางการปฏิรูปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 5 ประการ ดังนี้คือ
1) ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างได้ผล เป็นการจัดการศึกษาที่มีพัฒนาการต่อเนื่องและผ่านการปฏิรูปด้วยความราบรื่น
2) ยึดสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
3) มีกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาและมีดุลยภาพ
4) มีความกะทัดรัด ทันสมัย เรียบง่าย และไม่ซ้ำซ้อน
5) ครอบคลุมทุกมิติทางการศึกษา

สำหรับการดำเนินงานเบื้องต้น คณะอนุกรรมการ ฯ จะจัดทำข้อพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้าง ฯ โดยเน้นที่หน่วยปฏิบัติ หรือสถานศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงกำหนดนิยามที่ชัดเจนให้แก่กลุ่มโรงเรียนที่มีอิสระในการบริหารจัดการตนเอง อาทิ โรงเรียนในกำกับของรัฐ โรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฏิรูปโครงสร้างของสถานศึกษาทุกระบบต่อไป