ข่าวประชาสัมพันธ์

May 4, 2018

กอปศ. จับมือ กระทรวงดิจิทัลฯ หาคำตอบรูปธรรมของ Digital Learning Platform

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) ได้ให้เกียรติบรรยายและร่วมประชุมอภิปรายกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในหัวข้อ Digital Learning Platform แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ  ได้กล่าวว่า  ปัจจุบันมีตัวชี้วัดในปีนี้ที่แสดงให้เห็นว่าดิจิทัลได้มาอยู่ในสังคมไทยแล้ว  อาทิ ตัวเลข Mobile Subscription ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทย 1 คน ไม่ใช่เป็นเจ้าของใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) เพียงแค่ 1 อุปกรณ์ แต่มีถึง 1.8 อุปกรณ์ต่อหนึ่งคน  การใช้งานอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันซึ่งเพิ่มจาก 30% เป็นประมาณ 70%ในปีนี้  และโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหากทุกอย่างสำเร็จตามเป้าหมายก็จะทำให้ทุกหมู่บ้านมีอินเทอร์เน็ตใช้งาน ต่อไปชาวบ้านจะสามารถขายของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึงพาลูกหลานอีกต่อไป

ในเรื่องของการศึกษาประเด็นสำคัญคือต้องจับจุดให้ถูก  อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง  การปฏิรูปอาจไม่แรงพอ  อาจต้องถึงกับ Shock ระบบ สิ่งแรกที่ต้องกระทำคือปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm) ให้ชัดเจน  ชัยชนะจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ Big data  ซึ่ง Big data ในที่นี้ความหมายที่ถูกต้องคือ ข้อมูลที่เอามาวิเคราะห์และเอาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารได้โดยสะดวก ไม่ใช่หมายถึงข้อมูลจำนวนมากที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  นอกจาก Big data แล้ว จิตวิทยาในการจัดการศึกษาเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้  ต้องออกแบบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากเรียน ไม่ใช่ออกแบบอย่างที่เราต้องการ ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายใน  เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยให้ความสนใจกับผู้ใช้ (User) และผู้เรียน (Learner)  กระทรวงศึกษาธิการต้องตั้งโจทย์ว่าผู้เรียนอยากรู้อะไรที่ไม่เคยรู้และไม่เคยคิดว่าจะมีทางทำได้  ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่
1) Digital Infrastructure การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ในขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังมุ่งดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐเข้าถึงพื้นที่ระดับชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำได้ ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
2) คนกับดิจิทัล ต้องมีการสร้างคนในระดับต่างๆ  แม้ระดับแรงงานก็ต้องอย่าลืม การศึกษาต้องจับคู่กับความต้องการของด้านแรงงานให้เหมาะสม ว่ามีความต้องการคนทำงานที่มีคุณสมบัติอย่างไร และด้านใดบ้าง เพราะจะเห็นได้ว่าในบางธุรกิจเช่นธุรกิจธนาคาร หรือบางอุตสาหกรรม คนเริ่มถูก AI เข้ามาแทนที่แล้ว
3) Big Data ในภาครัฐ  ต้องมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างกระทรวงเพื่อนำมาวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนทางด้านนโยบายต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตกำลังคนในระบบการศึกษาตอบโจทย์ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
4) Cyber Security ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
5) Internet of Things (IOT) มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยี IOT อย่างเร่งด่วน

ต่อจากนั้น คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา ได้กล่าวถึงการตั้งคณะทำงานร่วมกันในด้าน Digital Learning Platform ระหว่าง กอปศ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี