ข่าวประชาสัมพันธ์

May 15, 2018

ประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 มีผลบังคับใช้ในวันถัดไป พ.ร.บ.นี้มีเป้าหมายคือ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานำพาชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยจะใช้เงินกองทุนไปช่วยเหลือเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด พัฒนาประสิทธิภาพครูในการจัดการเรียนการสอน และช่วยเหลือสถานศึกษา

การช่วยเหลือมี 3 วิธีคือให้เปล่า ให้ยืม ให้กู้ยืม ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

สำหรับเงินกองทุนมาจากส่วนต่างๆ ดังนี้
●รัฐบาลจัดให้เงินทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท
●เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
●สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดให้ตามที่ ครม. กำหนด
●เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
●ดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุน

ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ เยาวชนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. 2553 ซึ่งดํารงตําแหน่ง อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้จัดการตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

อนึ่ง กฏหมายกองทุนฯเป็นความหวังของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างถ้วนหน้า

เอกสารดาวน์โหลด
ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561