ข่าวประชาสัมพันธ์

May 17, 2018

อนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาเตรียมรับฟังข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอการปฏิรูปด้านอาชีวศึกษา

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นการพิจารณา คือ การกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแผนรองรับการดำเนินงานตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาได้จัดทำขึ้น และได้เสนอที่ประชุม กอปศ. ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พิจารณาแล้วนั้น ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1) การเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานทำ 2) การสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ หรือ ผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ และ 3) การสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง

โดยมีการหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งได้เตรียมการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จากภาคส่วนต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้รับไปพัฒนาข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และคณะรัฐมนตรี ประกาศเป็นนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป