ข่าวประชาสัมพันธ์

July 12, 2018

กอปศ. กำหนดดีเดย์ เสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เข้า ครม.

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 30/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เป็นประธานที่ประชุม ได้มีการพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….” เป็นครั้งสุดท้ายและได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของ กอปศ. ที่ได้ทำงานมาครบ 13 เดือนครึ่ง มีมติสำคัญคือเห็นชอบให้เสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติไปยังรัฐบาลใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ร่างขึ้นมาใหม่นี้ไม่ได้ทิ้งสิ่งดีที่โดดเด่นของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 42 แต่จะสร้างเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนที่สำเร็จเป็นจริงได้ ด้วยในปัจจุบันมีปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนไป อาทิ การเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี จึงได้เน้นเรื่องฐานสมรรถนะและดิจิทัล เพื่อมุ่งให้คุณภาพการศึกษาเทียบเท่าระดับสากล และมุ่งการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและประชาชนมากขึ้น เนื่องจากการศึกษาไม่ใช่ของภาครัฐเท่านั้นแต่เอกชนก็มีส่วนร่วมสำคัญเช่นกัน

รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….มีหัวใจสำคัญ 5 ข้อ มุ่งให้การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ คือ 1)ให้สถานศึกษามีความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษา 2)มีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการศึกษา 3)ให้ความเป็นอิสระแก่สถานศึกษา โดยมีระบบกลไกที่ช่วยให้การศึกษามีคุณภาพ ประกอบด้วย กลไกด้านงบประมาณ บุคลากร งานวิชาการ และการบริหารทั่วไป กลไกทั้งหมดนี้จะทำให้ครูทำหน้าที่สอนได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอนเข้ามาแทรก ทำให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ตามศักยภาพ 4)การบริหารจัดคุณภาพองค์รวมของระบบการศึกษา และ 5)การกำหนดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเห็นชอบให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ต่างจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นี้ได้กำหนดเรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่มีระบบการติดตามและตรวจสอบชัดเจน เมื่อแผนการศึกษาแห่งชาติประกาศใช้แล้ว ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำแผนประจำปีเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้มีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่จะเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม จึงมั่นใจว่า การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้จะเกิดขึ้นจริงตามแผนที่วางไว้ ในระยะแรก คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้พิจารณาให้ตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา) ทำหน้าที่เป็นกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นฝ่ายเลขาฯ ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมจะสามารถส่งร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….ให้คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณาต่อไป