ข่าวประชาสัมพันธ์

October 10, 2017

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ….

คณะกรรมการอิสระฯ เปิดร่างแรกกฎหมายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา น้อมนำ พระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการ “สร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ” ตั้งเป้าเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกระดับ เริ่มดำเนินการ เม.ย. 2561 นี้

คลิกดาวน์โหลดร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. …

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. …