ข่าวประชาสัมพันธ์

November 16, 2017

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เผยแพร่ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคหก กำหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ (จ) (๒) ที่กำหนดให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยการตรากฎหมายแต่ละฉบับมาตรา ๗๗ กำหนดไว้ว่าก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จึงดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ….. เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้มีการระดมความคิดเห็นโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ องค์กรราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น ประชาสังคม นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ประชาชนทั่วไป เป็นต้น ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ บัดนี้ได้ครบกำหนดการเปิดรับฟังแล้ว จึงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

คลิกดาวน์โหลด สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา