ข่าวประชาสัมพันธ์

December 5, 2017

กอปศ. นัด 29 ผนึกกำลังชี้เป้าหมายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปต้องชัดเจน

วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา และประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาสัญจร ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน จังหวัดอยุธยา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 มีการประชุมสร้างความเข้าใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และมาตรการของอนุกรรมการแต่ละคณะ มุมมองการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจสู่แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างด้านการศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 มีการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 29 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับ เรื่อง สรุปเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ของการปฏิรูปการศึกษา สรุปยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย