ข่าวประชาสัมพันธ์

December 20, 2017

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
การประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ จัดโดยคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ที่ให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ก่อนที่จะจัดทำแผนหรือร่างกฎหมายใดๆ นับเป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยครั้งแรกรับฟังในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งที่ 3 จะรับฟังในเขตพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การรับฟังครั้งนี้มีประเด็น 7 เรื่อง โดยประธานอนุกรรมการจะเป็นผู้นำเสนอประเด็นทั้ง 7 เรื่องได้ แก่ ๑) เด็กเล็ก ๒) ครูและอาจารย์ ๓) การจัดการเรียนการสอน ๔) ปฏิรูปโครงสร้างหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ๕) การศึกษาเอกชน ๖) อุดมศึกษา ๗) อาชีวศึกษา เวลา 15.00 น. สรุปผลรับฟังความคิดเห็น โดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น และปิดประชุมโดย รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

อนึ่งในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา และศึกษารวบรวมข้อมูล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โรงเรียนสาธิต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการบูรณาการความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษา และศึกษารวบรวมข้อมูล ณ กศน.เชียงใหม่ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

เอกสารประกอบการบรรยาย

ประเด็นการรับฟังความเห็น

ช่วงเช้า
ประเด็นการยก ร่าง พระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ….
แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
ปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาด้าน ครูและอาจารย์
การปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
การปฏิรูปการอุดมศึกษา

สรุปประเด็นการรับฟังความเห็น

ช่วงบ่าย
ประเด็นการยก ร่าง พระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ….
แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
การปฏิรูปการศึกษาด้าน ครูและอาจารย์
การปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
การปฏิรูปการอุดมศึกษา