ข่าวประชาสัมพันธ์

January 25, 2018

กอปศ. ประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นกรอบโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัย ขึ้น ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก และรองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก นำเสนอกรอบโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัย

กรอบโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 8 หมวด และ 1 บทเฉพาะกาล ได้แก่
หมวด 1 หลักการและเป้าประสงค์ ของการดูแลพัฒนา และจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่
หมวด 3 หน่วยให้บริการ
หมวด 4 ครู อาจารย์ บุคลากรในการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้
หมวด 5 การสนับสนุนหน่วยบริการ
หมวด 6 ทรัพยากรเพื่อการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู้
หมวด 7 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหมวด 8 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นกรอบโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยนั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นการแสดงความคิดเห็นในหมวดต่างๆ ตามกรอบโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ
ส่วนที่ 2 เป็นการแสดงความคิดเห็นว่าควรเพิ่มเติมหมวด หรือประเด็นสำคัญประการอื่นที่มีความจำเป็นต้องบรรจุไว้ในกรอบโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติอีกหรือไม่ อย่างไร
และส่วนที่ 3 เป็นการแสดงความคิดเห็นในความรับผิดชอบของหน่วยงานว่ามีความจำเป็นต้องมีกฎหมายลำดับรอง เพื่อออกมารองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงบประมาณ สมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง และโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เข้าร่วมการประชุม

นอกจากนี้หากท่านใดต้องการร่วมแสดงความคิดเห็นกรอบโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัย สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ http://www.thaiedreform.org/questionnaires/