ข่าวประชาสัมพันธ์

February 2, 2018

กอปศ. เปิดร่าง พรบ. การปฐมวัยแห่งชาติ วางฐานการขับเคลื่อน กพป. อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา กล่าวโดยสรุปว่า คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) มีมานานแล้วตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังมีปัญหาในการบูรณาการ พรบ.การปฐมวัยแห่งชาตินี้จะทำให้การบูรณาการอย่างน้อย ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน จะทำให้เกิดความเข้มแข็ง ความร่วมมือ และทำให้การขับเคลื่อน ก.พ.ป. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเล็งว่า ก.พ.ป. อาจจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของซุปเปอร์บอร์ดทางการศึกษา และตั้งใจให้ พรบ.การปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. …. แล้วเสร็จก่อนจะออก พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้

รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการทุกด้าน โดยเฉพาะทางสมอง อุปนิสัย และทักษะสำคัญของชีวิต เพราะเป็นวัยที่สมองมีอัตราการพัฒนาและการเรียนรู้สูงสุด และเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตของบุคคล อันมีผลต่อความมั่นคงสูงสุดของชาติในระยะยาว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ หมวด ๖๐ มาตรา โดย (หมวด ๑) เป็นเรื่องของหลักการและเป้าประสงค์ ของการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (หมวด ๒) เป็นเรื่องของสิทธิและหน้าที่ (หมวด ๓) เป็นเรื่องของหน่วยให้บริการ (หมวด ๔) เป็นเรื่องของครู อาจารย์ บุคลากรในการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ (หมวด ๕) เป็นเรื่องของการสนับสนุนหน่วยบริการ (หมวด ๖) เป็นเรื่องของทรัพยากรเพื่อการดูแล พัฒนา และการจัดการเรียนรู้ (หมวด ๗) เป็นเรื่องความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (หมวด ๘) ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ป.” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายมีประธานกรรมการ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการออกแบบโครงสร้างไว้ให้มีกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ โดยกรรมการชุดนี้มีบทบาทบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ในโครงสร้างของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือไม่นั้นยังไม่สามารถระบุได้ แต่กรรมการชุดนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ

อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้มุ่งไปที่เด็กอายุตั้งแต่ ๐-๓ ปี เน้นเสริมพลังให้พ่อแม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเอง เพราะเด็กในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่มีพัฒนาการดี และเป็นการสร้างความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างแม่กับลูก การดูแลเด็กปฐมวัยไม่ใช่เพียงแต่การศึกษา แต่รวมถึงการดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ จึงต้องมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนให้ทำงานร่วมกันภายใต้หลักการเดียวกัน และในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นี้ จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของร่าง พรบ.การปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. …. รวมอยู่ด้วย