ข่าวประชาสัมพันธ์

February 7, 2018

กอปศ. ลงพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและทั่วไปในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับเป็นการรับฟังความคิดเห็นภาพรวม ครั้งที่ 3 ของ กอปศ.

ดร.ภัทรียา สุมะโน โฆษกคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จะเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มเปิดประชุมเวลา 09.00 น. โดยศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นใน 7 เรื่อง ได้แก่ เด็กเล็ก อาชีวศึกษา ครูอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และการศึกษาเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 600 คน จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาและส่วนท้องถิ่น จากนั้น เวลา 14.00 น. นายตวง อันทะไชย ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ กอปศ. ดำเนินการสรุปผลความคิดเห็นโดยผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 7 กลุ่ม และเวลา 15.00 น. พิธีปิดประชุม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา

อนึ่ง การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ กอปศ. เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 ที่กำหนดให้การจัดทำแผนหรือกฎหมายใดก็ตามต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่ง กอปศ. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นมา 2 ครั้งแล้ว คือ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะจัดครั้งที่ 4 ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 นี้ ดร.ภัทรียา สุมะโน ชี้แจง

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางที่ facebook : ร่วมปฏิรูปการศึกษาไทย