ข่าวประชาสัมพันธ์

March 5, 2018

กอปศ. ให้ความสำคัญหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา และพลังเยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม ได้มีการพิจารณาถึงโครงการสำคัญหลายโครงการพร้อมแนวทางการระดมพลังความร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษาจากทั้งภาคเอกชนและเยาวชนของชาติ ดังนี้

รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมณี กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน ได้กล่าวถึงโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นว่า เนื่องจากในปัจจุบันมีประเด็นปัญหาสำคัญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ควรดำเนินเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กำหนดให้เด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ต้องเรียน 8 กลุ่มสาระโดยมีตัวชี้วัดจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาทั้งครูต้องเร่งสอนและเด็กไม่มีความสุขในการเรียนและไม่ประสบความสำเร็จ การจัดการเรียนการสอนของครูที่ยังเน้นถึงการให้เนื้อหาความรู้เป็นหลัก ไม่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดสมรรถนะที่ต้องการและไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งการสอบ O-Net ที่เป็นแรงผลักดันให้ครูเร่งสอน เด็กเร่งเรียน และการประเมินโรงเรียนด้วยเครื่องมือและมาตรฐานเดียวกันหมดทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับโรงเรียนที่มีบริบทและปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา   ดังนั้น กอปศ.จึงได้พิจารณาทำการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เพื่อได้กรอบสมรรถนะผู้เรียนและข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาผู้เรียน เนื่องจากตามหลักพัฒนาการเด็ก เด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงรอยเชื่อมต่อระหว่างเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา ซึ่งการวิจัยดังกล่าวจะมีการทดลองนำร่องในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน รวมทั้งเขตการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้เป็นการวิจัยต่อยอดจากข้อมูลพื้นฐานปัจจุบันและโดยความร่วมมือจาก สกศ. สพฐ. และ กอปศ. เป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

นอกจากนี้ นางภัทรียา สุมะโน กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคม ยังได้กล่าวถึงโครงการอิสระคิด เนรมิตปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหวังที่จะให้เยาวชนของชาติมีความรู้ความเข้าใจและเป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา โดยร่วมกันสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นความยาว 3 นาที ที่สะท้อนแนวคิด ทัศนคติของการปฏิรูปการศึกษาในมุมมองของเยาวชน ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ การใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2561 นี้

ต่อมา นางเพชรชุดา เกษประยูร กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ได้กล่าวถึง การจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา “แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา” ว่าในปัจจุบันถึงแม้ว่าสถานศึกษาเอกชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าถึง 5 รายวิชาเมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดคือวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้โรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษาเป็นที่นิยม แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่พบคือยังมีผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษานิยมลาออกไปศึกษาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงของภาครัฐ ครูผู้สอนเมื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ก็ลาออกโดยไม่บอกล่วงหน้า การสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากแนวคิดว่าโรงเรียนเอกชนสามารถไปเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครองได้ ทั้งๆที่โรงเรียนเอกชนไม่ใช่โรงเรียนของผู้มีฐานะร่ำรวยทุกโรงเรียน บทบาทของโรงเรียนเอกชนทั่วโลกคือเป็นทางเลือก ต้นทุนในการจัดการศึกษาของเอกชนต่ำกว่าภาครัฐ จึงนับว่าเอกชนช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดการศึกษา การจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการการศึกษา แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา จึงจะมีประเด็นสำคัญ อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำ ด้านธรรมาภิบาลในโรงเรียนเอกชน ด้านคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และแนวทางที่จะให้เอกชนเป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและมีนวัตกรรม

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา


รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมณี
กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน

 

นางภัทรียา สุมะโน
กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคม


นางเพชรชุดา เกษประยูร
กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและ
อนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา