คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์

ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีบทบาทและภารกิจในการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เสนอรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป มติที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมายดำเนินการ

เพื่อจัดทำข้อเสนอกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานด้านบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาพิจารณา

สมาชิกคณะอนุกรรมการ