คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ความเป็นมา

         ด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีบทบาทและภารกิจในการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เสนอรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป มติที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมายดำเนินการ

เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา ให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาพิจารณา

สมาชิกคณะอนุกรรมการ