คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น

ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีบทบาทและภารกิจในการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เสนอรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป มติที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมายดำเนินการ

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในประเด็นการดำเนินการของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา และคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา

สมาชิกคณะอนุกรรมการ