คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา

ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีบทบาทและภารกิจในการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เสนอรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป มติที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมายดำเนินการ

เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการด้านอาชีวศึกษา

สมาชิกคณะอนุกรรมการ