คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา

ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีบทบาทและภารกิจในการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เสนอรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป มติที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. … เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมายดำเนินการ

เพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอในการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

สมาชิกคณะอนุกรรมการ