คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก

ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีบทบาทและภารกิจในการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เสนอรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป มติที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเด็กเล็ก เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมายดำเนินการ

เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาพิจารณา

สมาชิกคณะอนุกรรมการ