ปฏิทินกิจกรรม

กางแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พลิกโฉมหน้า…ประเทศไทย

วันที่
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
สถานที่
ณ ห้องแกรนด์ ฮอล์ล ๒ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดย
นางภัทรียา สุมะโน
ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคม
เปิดการสัมมนา โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
๐๙.๓๐ – ๐๙.๓๕ น. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช ขับเสภา “แผนปฏิรูปด้านการศึกษา นาพาชาติไทยก้าวหน้า”
๐๙.๓๕ – ๐๙.๔๕ น. ชม VTR “แผนปฏิรูปด้านการศึกษาคือเข็มทิศ ลายแทง”
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “สาระสำคัญ…(ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สู่เป้าหมายและความสาเร็จ” โดย
รองศาสตราจารย์ จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
๑๐.๓๐ – ๑๒.๒๐ น. “เสียงสะท้อน” รับฟังความเห็นและตอบคาถาม โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
พิธีกร นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
๑๒.๒๐ – ๑๒.๓๐ น. สรุปการสัมมนา โดย
นางภัทรียา สุมะโน
ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
๑๒.๓๐ น. ปิดการสัมมนา โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

หมำยเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน