ปฏิทินกิจกรรม

รับฟังความคิดเห็น เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา (School Safety)

วันที่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา
08.30 น. - 16.30 น.
สถานที่
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา (School Safety)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กล่าวต้อนรับ
โดย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น
๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น. เปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดย ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา)
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา (School Safety)
กลุ่มที่ ๑ นักเรียน นักศึกษา
กลุ่มที่ ๒ ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
กลุ่มที่ ๓ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
กลุ่มที่ ๔ องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อ มูลนิธิ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายรับฟังความคิดเห็น (ต่อ)
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม
โดย ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
(ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา)

หมายเหตุ   – รับประทานอาหารว่าง บริการในที่ประชุม เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น.
– กำหนดการอาจมีการแก้ไขตามความเหมาะสม