ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

วันที่
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
สถานที่
โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด