ปฏิทินกิจกรรม

เวทีรับฟังความคิดเห็นในร่าง พรบ.กองทุน ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

วันที่
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
สถานที่
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 (สำหรับช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู)