ปฏิทินกิจกรรม

เวทีรับฟังความคิดเห็นในร่าง พรบ.กองทุน ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

วันที่
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
สถานที่
ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ขอเชิญท่านผู้สนใจทุกท่านร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 (สำหรับช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู)
ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี