ปฏิทินกิจกรรม

ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วันที่
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
สถานที่
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญท่านผู้สนใจทุกท่านร่วมการประชุมเพื่อ ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ)
ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

16 ธันวาคม 2560
09.00 – 09.30 น. ประชุมระดมความคิดเห็น และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
กล่าวรายงานโดย
รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รองประธานฯ คนที่ 1
09.30 – 10.30 น. (อภิปราย) นาเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ใน 7 เรื่อง ดังนี้
1) เด็กเล็ก
2) ครูและอาจารย์
3) การจัดการเรียนการสอน
4) ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
5) การศึกษาเอกชน
6) อุดมศึกษา
7) อาชีวศึกษา
10.30 – 12.00 น. (แบ่งกลุ่มย่อย) ระดมความคิดเห็นทั้ง 7 เรื่อง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. (แบ่งกลุ่มย่อย) ระดมความคิดเห็นทั้ง 7 เรื่อง (ต่อ)
14.30 – 15.00 น. นำเสนอผลการระดมความคิดเห็นโดย
ดร.ตวง อันทะไชย
ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น และอภิปรายทั่วไป
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ปิดประชุม โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการแก้ไขตามความเหมาะสม