ปฏิทินกิจกรรม

ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ ๓ ภาคกลาง)

วันที่
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญท่านผู้สนใจทุกท่านร่วมการประชุมเพื่อ ระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ ๓ ภาคกลาง)

ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
กล่าวรายงานโดย
(รองประธานฯ คนที่ ๑ รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ)
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. กระบวนการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นฯ ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาในรัฐธรรมนูญ
โดยนายตวง อันทะไชย
ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (แบ่งกลุ่มย่อย)
ระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ใน ๗ เรื่อง
๑) เด็กเล็ก
๒) อาชีวศึกษา
๓) ครูและอาจารย์
๔) การจัดการเรียนการสอน
๕) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และโครงสร้างด้านการศึกษา
๖) อุดมศึกษา
๗) การศึกษาเอกชน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. (แบ่งกลุ่มย่อย) ระดมความคิดเห็นทั้ง ๗ เรื่อง ต่อ
๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
โดย ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและอภิปรายทั่วไป
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. ปิดประชุม
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
ประธานกรรมการอิสระฯ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการแก้ไขตามความเหมาะสม