ปฏิทินกิจกรรม

ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ ๔ ภาคใต้)

วันที่
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
สถานที่
ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญท่านผู้สนใจทุกท่านร่วมการประชุมเพื่อ ระดมความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ ๔ ภาคใต้)

ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
กล่าวรายงานโดย (รองประธานฯ คนที่ ๑ รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ)
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. กระบวนการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นฯ ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาในรัฐธรรมนูญ
โดย นายตวง อันทะไชย
ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (แบ่งกลุ่มย่อย) ระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ใน ๗ เรื่อง
๑) เด็กเล็ก
๒) อาชีวศึกษา
๓) ครูและอาจารย์
๔) การจัดการเรียนการสอน
๕) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
๖) อุดมศึกษา
๗) การศึกษาเอกชน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. (แบ่งกลุ่มย่อย) ระดมความคิดเห็นทั้ง ๗ เรื่อง ต่อ
๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น โดย ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น
และอภิปรายทั่วไป
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. ปิดประชุม
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
ประธานกรรมการอิสระฯ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการแก้ไขตามความเหมาะสม