October 11, 2017

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา  ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560