October 11, 2017

อนุกรรมการกองทุน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกองทุนตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 54 ที่จังหวัดสุรินทร์