Knowledge Base

August 23, 2018

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

– รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
Download

– สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
Download