Knowledge Base

September 25, 2018

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กางแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พลิกโฉมหน้า… ประเทศไทย

– แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา วันพุธที่ ๒๖ กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
Download