Knowledge Base

October 30, 2018

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ…..

– การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย -ร่าง- พระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ…..
Download

– สรุปการรับฟังความคิดเห็นประกอบการยก -ร่าง- พระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ…..
Download