Knowledge Base

November 13, 2018

ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา

– ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา
Download

– สถานการณ์และความจำเป็นในการปฏิรูปอาชีวศึกษา
Download