Knowledge Base

December 13, 2018

สรุปการรับฟังความคิดเห็นประกอบการยกร่าง ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ…. (ปรับแก้ครั้งที่ 2)

– การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย -ร่าง- พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ….. (ปรับแก้ครั้งที่ 2)
Download

– สรุปการรับฟังความคิดเห็นประกอบการยก -ร่าง- พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ….. (ปรับแก้ครั้งที่ 2)
Download