Knowledge Base

May 18, 2019

การปฏิรูป 5 ด้านที่สำคัญ : ด้านเด็กเล็ก

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 (เอกสารดาวน์โหลด)

เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
– ต้องจัดให้มีการให้บริการทั้งด้านสาธารณสุขและวิชาการแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล
-ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
1. ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

2. การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย

3. ให้มีแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย