Knowledge Base

May 18, 2019

การปฏิรูป 5 ด้านที่สำคัญ : ด้านการเรียนการสอน

“การจัดทำกรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

โดยมีแนวทางการปรับหลักสูตรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ให้เน้นทักษะศตวรรษที่ 21 รวมทั้งต้นแบบของระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน พร้อมด้วยการให้มีกลไก และองค์กรที่มีความสามารถสูงในการระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาร่วมในการดำเนินงาน ข้อเสนอให้มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ ที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูงมีความเป็นอิสระ คล่องตัวในการวิจัยพัฒนา และผลิตหลักสูตรและต้นแบบการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนหลักสูตรสู่การปฏิบัติในห้องเรียน สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

เป้าหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งจะให้คนไทยมีคุณลักษณะ 4 ด้าน คือ คนไทยฉลาดรู้ คนไทยอยู่ดีมีสุข คนไทยสามารถสูง และ พลเมืองไทยสนใจสังคม โดยสร้างสมรรถนะของผู้เรียน 10 ประการ ได้แก่
(1) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(2) คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(3) การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
(4) ภาษาอังกฤษ (และภาษาอื่น) เพื่อการสื่อสาร
(5) ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
(6) ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
(7) ทักษะและการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม
(8) การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
(9) การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ
(10) การเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่มีสำนึกสากล

“การนำเสนอทิศทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาให้เกิดผลสำเร็จและเป็นจริง”
มีเป้าหมายหลัก 2 ข้อ ดังนี้คือ
1. พัฒนากำลังคนที่มีความรู้และทักษะในทางปฏิบัติเพื่อรองรับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศโดยยกระดับแรงงานไร้ฝีมือเข้าสู่อาชีวศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติการ 3 ข้อ ดังนี้คือ
1.เพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานทำ
2.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับหรือผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และฝึกงานในสถานประกอบการ
3.ผู้เรียนมีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง

และนำเสนอข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระยะเร่งด่วน 9 ข้อ ดังนี้คือ
1.เพิ่มค่าตอบแทนให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ โดยปรับฐานเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐ เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้ผู้จบการศึกษาสายอาชีพ
2.ให้เรียนฟรี โดยขอความร่วมมือภาคเอกชนร่วมให้ทุนการศึกษาหรือเพิ่มวงเงินการกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาตามค่าใช้จ่ายจริง และให้ทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ
3.เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหรือการฝึกงานและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
4.จัดตั้ง Training Center และ Mobile Training Center เพื่อเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติ
5.สนับสนุนให้สถานศึกษา นักศึกษาหารายได้ด้วยตนเอง ปลูกฝังและสร้างทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ
6.ส่งเสริมความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ของครูอาชีวศึกษา
7.ปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนให้หลากหลายและยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
8.จูงใจผู้เรียนโดยใช้กลไกกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
9.ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษานอกระบบ สำหรับกลุ่มแรงงานและกลุ่มคนพิการ และมีแนวคิดว่า รัฐควรส่งเสริมอาชีวะเอกชนให้มีความแข็งแรง ไม่มองโรงเรียนอาชีวะเอกชนเป็นคู่แข่ง โดยขอให้ สอศ. นำข้อมูลและข้อเสนอต่างๆ ไปพิจารณา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง