Knowledge Base

May 18, 2019

การปฏิรูป 5 ด้านที่สำคัญ : ด้านโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

“พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562” เอกสารดาวน์โหลด

เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ให้โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรได้เองตามความสนใจ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลโดยให้อิสระแก่สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้งทางด้านงบประมาณ วิชาการ การบริหารบุคคล

“การผลักดันแนวคิดโรงเรียนนิติบุคคลให้สำเร็จ” โดยการให้ความเป็นอิสระแก่สถานศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่
1) การบริหารงาน 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงบประมาณ และ 4) การบริหารงานทั่วไป

สำหรับ “การปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ” จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า
1.การกระจายอำนาจความรับผิดชอบไปสู่พื้นที่และระดับสถานศึกษาเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
2.นโยบายขาดความต่อเนื่อง
3.ระบบงานของกระทรวงศึกษาธิการใช้คนจำนวนมาก จำเป็นต้องมีกลไกในการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดี เช่น การบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณในเรื่องการอุดหนุนเงินรายหัวที่ยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่

โดย “กอปศ.มีแนวคิดในการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารการศึกษา” ให้มีการถ่วงดุลอำนาจและบทบาทหน้าที่ในเรื่องงานที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการกำหนดนโยบาย (Policy Making)
2) ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา (Supporting Services) ลดความซ้ำซ้อนของงานโดยการใช้ระบบสารสนเทศ
3) ด้านการกำกับดูแล (Regulating and Monitoring) เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น
4) ด้านปฏิบัติการ (Operating) มุ่งจัดการศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการ โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้สมดุลระหว่างส่วนกลาง สถานศึกษา ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค และสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน