Knowledge Base

January 6, 2020

ชุดรายงานพันธกิจ ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร Commission Report
Download

รายงานพันธกิจปฏิรูปการศึกษาไทย
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๑ คุณภาพการศึกษาไทย
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๒ ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๓ ความสามารถในการแข่งขัน
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๔ การด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการศึกษา
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๕ การปฏิรูประบบการศึกษาโดยรวม
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๖ ความสำคัญและความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๗ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๘ การปฏิรูปครูและอาจารย์
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๙ การปฏิรูปการเรียนการสอนด้วยสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๑๐ การปรับโครงสร้างในระบบการศึกษา
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๑๑ การพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล
Download

รายงานเฉพาะเรื่องที่ ๑๒ หลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
Download