March 4, 2019

สหพันธ์ครูเหนือ แถลงการณ์จวก กอปศ.-กฤษฎีกา เปลี่ยน ผอ.ร.ร. เป็น ครูใหญ่ ล้าสมัย-ทำลายขวัญ

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 27 ก.พ. 2562 https://www.matichon.co.th/education/news_1381573