March 11, 2019

นายกรัฐมนตรีรับมอบ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เน้นย้ำการกำหนดแผนปฏิรูป ระยะเวลาต้องสอดคล้องกับงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงโรงเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น

ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล วันที่ 8 มี.ค. 2562 http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/19204