March 14, 2019

รายการ “ข่าวรัฐสภา” กอปศ.ยืนยันร่าง พ.ร.บ. การศึกษาตอบโจทย์สังคม

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ยืนยัน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สามารถตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาตามที่สังคมไทยต้องการ พร้อมมุ่งเน้นปรับโฉมการศึกษาใน 5 ด้าน ออกอากาศทางช่อง โทรทัศน์รัฐสภา วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2561