March 14, 2019

อ่างขางโมเดล : พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ร.ร.พื้นที่สูง

รายการ “คนหลังข่าว” ประเด็น อ่างขางโมเดล : พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ร.ร.พื้นที่สูง ออกอากาศทางช่อง 16 และ ช่อง TNN24 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561