March 14, 2019

กอปศ. ถกอนาคตสภาการศึกษา

รายการ “คนหลังข่าว” ประเด็น กอปศ. ถกอนาคตสภาการศึกษา ยกเลิกโควต้าพิเศษสมาคมครูผู้ปกครอง เพื่อความเสมอภาคการศึกษาเด็กไทย ออกอากาศทางช่อง 16 และ ช่อง TNN24 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561