December 4, 2017

รายการ “มองรัฐสภา” ประเด็น การพัฒนาผู้นำเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอย่าง ยั่งยืน

รายการ “มองรัฐสภา” ประเด็น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทางช่อง 10 และ ช่อง NBT 2HD
ให้สัมภาษณ์โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา