December 12, 2017

รายการ “คนหลังข่าว” ปฎิรูปการศึกษา การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา

รายการ “คนหลังข่าว” ตอนปฎิรูปการศึกษา การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ออกอากาศทางช่อง 16 TNN24 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ให้สัมภาษณ์โดย นางเพชรชุดา เกษประยูร กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา