December 12, 2017

รายการ “คนหลังข่าว” การพัฒนาครูอาจารย์ เพื่อปฎิรูปการจัดการเรียนรู้

รายการ “คนหลังข่าว” ตอนการพัฒนาครูอาจารย์ เพื่อปฎิรูปการจัดการเรียนรู้ ออกอากาศทางช่อง 16 TNN24 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ให้สัมภาษณ์โดย รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา