ข่าวประชาสัมพันธ์

June 6, 2018

กอปศ.เดินหน้าเต็มกำลัง เร่งเครื่อง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มอบเป็นของขวัญปี 62

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 23/2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม ได้มีการพิจารณา เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และร่างแผนการดำเนินงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ภายหลังการประชุม รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่า พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งเน้นการศึกษาของประเทศเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้มีความเร่งด่วนที่ต้องทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ร่างแรกของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….ได้นำเสนอคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไปแล้วในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และกำลังปรับแก้เป็นร่างที่สอง คาดว่าในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 จะสามารถนำ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (www.thaiedreform.org) และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ในส่วนของประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ ครู การเรียนการสอน เด็กเล็ก การจัดการศึกษา และอาชีวศึกษา เพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์ประเด็นที่มีความจำเป็นและได้นำมาบรรจุไว้ในกฎหมาย พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยกำจัดอุปสรรคหากจำเป็นต้องมีการปฏิรูปในอนาคต

ทั้งนี้สาระสำคัญของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. คือ เรื่องการจัดระบบการศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อให้คนไทยสามารถเรียนได้ตามความถนัด สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ 4.0 เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดทางเลือกในการจัดการศึกษา และเข้ารับการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการศึกษาทางเลือก การศึกษาเพื่อการดำรงชีวิต และระบบการเทียบเคียงเทียบโอน ให้ความเป็นอิสระแก่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล สำหรับการปฏิรูปครูมี 3 เรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องบรรจุไว้ในกฎหมาย คือ 1. การผลิตและพัฒนาครู จำเป็นต้องมีระบบที่เข้มแข็งในการคัดเลือกครู ตลอดจนการดูแลและพัฒนา 2. วิชาชีพครู จำเป็นต้องมีการยกระดับวิชาชีพครู ให้เป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรี และ 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการรองรับการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลาง ระบบสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา ระบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม (Inclusive Education) สำหรับเด็กพิการ เด็กบกพร่อง และเด็กที่มีความสามารถสูง และการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ ฯลฯ

อนึ่ง ขณะนี้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้เร่งดำเนินการเรื่องสำคัญอยู่ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การจัดทำกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.ฎ. การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. และ พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. 2. ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ 3. Quick Win การปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้การปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นแผนปฏิรูปตามมา สิ่งที่เริ่มเป็นอันดับแรกคือการให้ความสำคัญกับผู้เรียน

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มุ่งมั่นให้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เสร็จทันรัฐบาลชุดนี้ โดยวางแผนการดำเนินงานออกเป็นช่วงๆ ในระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2561 จะมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์คณะกรรมการอิสระฯ (www.thaiedreform.org) รวมถึงดำเนินการปรับปรุงเนื้อหา ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งเป้าไว้อย่างช้าสุดในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 จะต้องนำเสนอรัฐมนตรี และคาดว่าหลังจากเสร็จกระบวนการจะสามารถส่งให้ สนช. พิจารณาได้ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 หากไม่มีปัญหากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ซึ่งหวังว่าจะได้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เป็นของขวัญปีใหม่ในปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ประชาชนทุกคน