ข่าวประชาสัมพันธ์

June 18, 2018

กอปศ. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….ชงตั้งบอร์ดนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ดูแล Big data

การประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 24/2561 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม ได้มีการพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….” และได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นเป้าหมายใหญ่สุดของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในการแปลรัฐธรรมนูญออกมา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. นี้ มีประเด็นที่ชัดเจนขึ้นเรื่องหนึ่ง คือ การตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการ และนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ดูแลในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร Big Data เพื่อนำไปสู่การใช้ข่าวกรองทางด้านการศึกษา รวมถึงนโยบายและการจัดสรรทรัพยากร ในส่วนการจัดการศึกษาของภาคเอกชนนั้นได้พิจารณาให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่การมีส่วนร่วม แต่หมายความถึงการเป็นหุ้นส่วนกับรัฐบาลในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกคน และหากเรื่องใดที่ภาคเอกชนไม่สามารถทำได้ให้ถือเป็นหน้าที่ของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีหน้าที่จัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัย ในส่วนของหลักสูตรแกนกลาง แต่เดิมเป็นการเน้นเนื้อหาสาระและมีความยืดหยุ่นน้อย ในอนาคตหลักสูตรแกนกลางจะต้องเปลี่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวสูง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี การมีอาชีพ การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จหรือไม่ดูได้จากคนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรืออุดมศึกษา หากยังเป็นแรงงานไร้ฝีมือ เป็นคนว่างงานแสดงว่าการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ยังไม่สำเร็จ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ได้ระบุเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงให้การสนับสนุนด้านงบประมาณของสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับประเด็นหลักที่จะรับฟังความคิดเห็นนั้นมี 7 หมวด 83 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ หมวด 3 การจัดการศึกษา หมวด 4 ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมวด 5 การพัฒนาและกำกับดูแลระบบการศึกษา หมวด 6 แผนการศึกษาแห่งชาติและทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ และหมวด 7 คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

ทั้งนี้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจะเปิดรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ทาง www.thaiedreform.org และวันที่ 21 มิถุนายน 2561 จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ขึ้น ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นอกจากนี้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ยังมีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความคาดหวังของเครือข่ายเด็กและเยาวชนต่อการปฏิรูปการศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากสมัชชาการศึกษา ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา