ข่าวประชาสัมพันธ์

June 24, 2018

รับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธาน

การประชุมแบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภาคบ่ายเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาค มีประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 10 ประเด็น ดังนี้
1.หมวด 1 หน้าที่ของรัฐ
2.หมวด 2 สิทธิและหน้าที่
3.หมวด 3 การจัดการศึกษา
4.หมวด 4 ครู บุคลากรทางการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้
5.หมวด 5 การพัฒนาและการกำกับดูแลระบบการศึกษา
6.หมวด 6 แผนการศึกษาแห่งชาติ และทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
7.หมวด 7 คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
8.ท่านคิดว่าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ขจัดอุปสรรคในการบริหารและจัดการศึกษาหรือไม่ อย่างไร
9.ท่านคิดว่าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. รับรองทิศทางการศึกษาในอนาคตหรือไม่อย่างไร
10.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเท ในการทำงานมาโดยตลอด เพื่อนำมาสู่การปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับปัญหาทางการศึกษามีอยู่ 4 เรื่อง คือ 1.คุณภาพการศึกษา 2.ประสิทธิภาพของระบบการศึกษา 3.ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ 4.ความสามารถในการแข่งขันของชาติ ซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….ฉบับนี้เป็นการถอดหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญออกมา เป็นเสมือนธรรมนูญการศึกษาของประเทศ เนื้อหาใน พ.ร.บ.นี้เน้นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไข ส่วนรายละเอียดจะนำไปเขียนไว้ในกฎหมายลูก แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแผนการศึกษา จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านที่มาร่วมประชุม เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ไปพิจารณาและแก้ไขให้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะการปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเพียงคณะเดียว แต่เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน และของทุกภาคส่วน

รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการจัดระบบการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งสร้างคนดีและเก่ง ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัด ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างเสริมให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร โดยมีหลักการและกรอบแนวคิดที่สำคัญ คือ

1.การมุ่งเน้น การจัดระบบการศึกษาโดยรวม ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ทั้งการศึกษาตามระบบ การศึกษาเพื่อการดำรงชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงมีระบบเทียบเคียงเทียบโอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
2.ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในการศึกษาตามระบบสำหรับผู้เรียนทุกระดับ โดยให้มีการผลิตครูที่มีคุณภาพ การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรฐานสมรรถนะ การประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องคำนึงถึงความหลากหลาย
3.ให้ความสำคัญต่อสถานศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพ โดยให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทางวิชาการ บุคลากร การเงิน และการบริหารทั่วไป รวมถึงให้ภาคเอกชนสามารถร่วมจัดการศึกษาหรือรับผิดชอบเป็นผู้จัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐได้ และการจัดตั้งเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4.ส่งเสริมให้ระบบการศึกษาสามารถช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล
5.มุ่งเน้นการจัดระบบเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการเชิงระบบ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบการศึกษาในภาพรวม โดยตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกหลักด้านนโยบาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทของชุมชน

การประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาธิการภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นกว่า 200 คน ซึ่งคณะกรรมการอิิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจะได้นำความคิดเห็นที่ได้รับ ไปพิจารณาและแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป